IMG_3812 3.jpeg
IMG_3812 3.jpeg

Workshop & Kurser


SCROLL DOWN

Workshop & Kurser


 
GettyImages-955096108.jpg
 

  Det Menneskelige Terræn

Et proaktivt fokus på aggressions- og voldsforebyggelse

Hvad er aggressivitet?
Det kan være svært at definere, men står vi ansigt til ansigt med en borger, der udviser en aggressiv og truende adfærd, er vi ikke i tvivl… Vi er placeret midt i stormens øje. Men ved vi præcis, hvad vi skal holde øje med og, hvad vi skal lytte til, i mødet med en problemskabende borger?

Vi risikerer, at overse signaler og tegn, der kunne have advaret os om et forekommende overgreb og dermed blive ramt – på krop og sjæl.

Vi inviterer jer indenfor i den del af den menneskelige hjerne, kaldet for ”Den Emotionelle Hjerne” og beskriver hvordan den påvirker menneskers adfærd, uanset diagnose, alder, køn eller religiøse forhold. Det Menneskelige Terræn beskriver:

 • Hvad er aggression

 • Aggression i et evolutionært perspektiv

 • Drivkraften bag aggressionen

 • Fra aggression til vold

 • Principper i observation af borgeradfærd

 • De seks domæner i aggressions profilering

 • At aflæse og afkode individuel adfærd

 • At aflæse og afkode gruppeadfærd

 • Sådan opsætter du en Aggressionsprofil


Medarbejdernes gevinst:

 1. Deltagerne på dette kursus vil få en dybere forståelse for de indre kræfter der kan medvirke til, at borgeren til tider udviser en problemskabende opførsel i form af aggressiv, truende og/eller udadreagerende adfærd.

 2. Deltagerne vil bedre kunne aflæse og afkode de subtile signaler borgeren udviser op til, at han eller hun ikke længere kan tilbageholde sin frustration eller sin hensigt og dermed bedre kan forebygge volden til borgerens, medarbejdernes og organisationens bedste.

 3. Deltagerne vil kunne tilegne sig et sæt af begreber, der præcist beskriver de subtile ændringer i borgerens adfærd og giver således medarbejdende et sæt af informationer at handle på og således øger muligheden komme konflikten i forkøbet.

Lederens gevinst:

 1. En gruppe af medarbejdere, der har en øget evne til at observere og vurdere de faglige pædagogiske indsatser, der kan sættes ind for bedre at kunne lindre, støtte og iværksætte tryghedsskabende omstændigheder for borgeren.

 2. En stab af medarbejdere, der bedre kan sætte ord på de små subtile ændringer i borgerens adfærd og således bedre dokumentere og videreformidle vigtige og nyttige informationer, der kommer borgeren såvel som medarbejderne til gode.

 3. En øget mulighed for, at reducere og minimere risikoen for voldskritisk konflikt med dertil følgende risiko for anvendelse af magt og adfærdsregulerende tiltag.

 
 
emotionel%252Bbalance.jpg
 

Emotionel Balance

Indsigt og håndtering i egne reaktioner


At stå ansigt til ansigt overfor en borger, der udviser en aggressiv og truende adfærd er ikke blot en faglig udfordring, det kan også virke skræmmende og sætte dybe spor i sjælen. Bekymring, usikkerhed og utryghed i forbindelse med jobbets udførelse er ikke en enestående hændelse, det er en daglig oplevelse og for nogle, en forudsætning for mange af de ansatte, der dagligt yder omsorg, behandling eller rådgivning for de borgere, der til tider kan udvise en problemskabende adfærd.

”Emotionel balance” adresserer de emner, der er vitalt for, hvorfor svære følelser opstår og hvordan de kan påvirke os i mødet med borgeren, der udviser en problemskabende adfærd.

Kurset sigter på, at identificere hvilken af de svære følelser der kan opstår, kernen i disse og hvordan vi kan omsætte dem til konstruktive tryghedsskabende handlinger.


Emotionel balance omfatter følgende:

 • Hvad er følelser og hvorfor har vi dem

 • Teorier om emotionelle tilstande

 • Hjernens to frygtsystemer

 • Det autonome nervesystem

 • Ubetinget trussels respons

 • Håndtering af ubetinget trussels respons

 • Betinget trussels respons

 • Vertikal og horisontal tænkning

 • Erkend, Genkend og Omsæt (EGO)


Medarbejdernes gevinst er:

 1. At gå bag om den svære følelse og forstår de forskelige komponenter i egne reaktionsmønstre.

 2. At kunne vende svære følelser til konstruktive handlinger.

 3. Medarbejderens psykiske modstandskraft øges og gør det nemmere, at stå ansigt til ansigt overfor de borgere han eller hun i dag er følelsesmæssigt påvirket af.


Ledelsens gevinst:

 1. Øget medarbejder trivsel: En gruppe medarbejdere, der bedre kan identificere og håndtere egne følelsesmæssige reaktioner i mødet med problemskabende borgere eller uforudsete hændelser.

 2. Færre magtanvendelser: En stab af medarbejdere, der er mindre tilbøjelige til at over- eller underreagere i stressfulde hændelser.

 3. Reduceret sygefravær: En stab af medarbejdere, der har de mentale redskaber til en øget psykisk modstandskraft og bedre kan tackle svære følelsesmæssige situationer.


Cerebral_lobes.png

engarde.nu

Tryghedsskabende indgriben ved arbejdsrelateret vold


Broen mellem den reaktive og den kognitive hjerne

Mennesket er født med et flertusindårigt gammelt beskyttelsessystem, lagret i vores dna. Et beskyttelsessystem som vi kan tappe ind i, ved voldskritiske episoder.

engarde.nu kultiverer dette instinktive beskyttelsessystem og kombinerer det med moderne principper i konfliktpsykologi. engarde.nu integrerer reptilhjernens vigtigste funktion, at beskytte os mod trusler, med den kognitive hjernes intelligens og evne til overvejelse og beslutning.


Neurofysiologi og hjerne-baseret indlæring er den næste generation i menneskelig ydeevne


engarde.nu:

Alle truende situationer sker på samme tidspunkt, nemlig ”NU”. Den registreres af vores limbiske hjerne og udløser et instinktiv overlevelsessystem, der omgår vores kognitive hjernes evne til analyse idet, det på et splitsekund vækker en ældgammel følelse af vagtsomhed – vi er med andre ord, ”engarde”, lige her og lige nu.

Det er en neurofysiologisk reaktion, der rummer en voldsom energi der, hvis vi ikke kan tøjle den, på den ene side risikerer, at lamme os i mødet med borgerens udadrettet adfærd (underreagere) eller gribe ind med en alt for voldsom kraft, der ikke står mål med situationens trusselsniveau (overreagere).

Derfor har vi udviklet et system, der tøjler denne energi og således integrerer vores naturlige instinkt med den kognitive hjernes veludviklede evne til at vurdere og beslutte vores handlesæt i situationen.

Engarde.nu er et fagbaseret system, hvor læringen og træningen er tilrettelagt efter de opgaver personalet skal løse.

engarde.nu lærer medarbejderne, at:

 1. engarde.nu handler mindre om styrke og mere om udnyttelse af kroppens naturlige instinktive bevægelser

 2. Du bliver mere bevidst omkring borgerens og dit eget kropssprog

 3. Du bliver bedre til at voldsforebygge gennem nonverbal kommunikation

 4. Du øger din chance betydeligt for ikke, at blive ramt af borgerens udfald

 5. Du bliver bedre til konstruktivt, at håndtere den udadreagerende borger


Lederens gevinst er:

 1. En gruppe af medarbejdere, der i mindre grad risikerer at over- eller underreagere i konfrontationen

 2. En øget mulighed for, at magtanvendelser og nærved-indberetninger reduceres

 3. Et personale der er kvalificeret til, på skånsom vis, at håndtere selv de mest udadreagerende borgere


Træningen af engarde.nu:

I stormens øje, hvor alle voldsforebyggende tiltag har slået fejl og konflikten er gået fra truende ord og attitude til fysisk udadrettet ageren, er det for sent, at trykke alarmen og håbe på, at hjælpen kommer hurtigt nok frem. Du er ”førstehjælpen” og ansvaret for konfrontationens retning ligger i dine hænder.

Ansvarlighed er evnen til, at ”svare-an” i situationens alvor

Undervisningen i engarde.nu er et scenarie- og situationsorienteret træningsforløb med fokus på analyse og udforskning af, hvordan den problemskabende borgers adfærd kommer til udtryk og hvordan vi kan forebygge og håndtere den.

Vi gør dette ved at repetere forskellige udfaldsmønstre (angreb), fra sekunderne op til- og i selve overgrebssituationen. Vi analyserer og afprøver de forskellige måder, borgeren kan udføre overgrebet på og træner således hjernens retikulære aktiveringssystem (visuel kognition) og integrerer dette med moderne metakognitive (viden om egne tankeprocessor) principper.

Din sikkerhed og din evne til at forebygge den udadreagerende adfærd øges, fordi neocortex (din evne til at analysere og vurdere) nu er bedre til at genkende de små subtile signaler borgeren udsender og giver dig ekstra tid til at agere med omtanke og overblik.

Har du trænet eller lært forskellige teknikker til at passe på dig selv i forbindelse med dit job er der igen grund til skulle lære nye teknikker. engarde.nu er broen mellem dine naturlige beskyttelsesreaktioner og det du i forvejen kan. Vi lærer dig med andre ord, at bruge det du tidligere har lært.

 
mount-nimbus.png
 

Konflikt kommunikation:

Effektiv kommunikation i stressfulde situationer

Sådan taler du borgeren til samarbejde

Er dit job at yde omsorg, behandling eller rådgivning til mennesker, der af den ene eller anden grund er afhængig af dette, er du sikkert opmærksom på, at konflikter og konfrontationer kan udgøre en risiko. Mennesker, der er afhængig af andre, kan nemt opleve denne afhængighed som et ulige forhold, der til tider kan give anledning til frustration og afmagt er en kilde til deres aggressive adfærd.

I dit arbejde må du nogen gange skulle balancere mellem de krav og rammer, der stilles til dit fag, med de frustrationer som borgeren giver udtryk for og få det hele til, at gå op i en højere enhed. Du skal kunne:

 • Give og modtage svære informationer

 • Mestre forskellige situationer, såsom give trøst, stille krav, begrænse, støtte op om, rådgive og samtidigt fremstår som et godt eksempel

 • Afstemme de forskellige forventninger, der er til din indsats. Hvad enten de kommer fra din leder, dine kollegaer, fra borgeren, de pårørende, lokalmiljøet eller det fag du repræsenterer

 • Håndtere forskellige kulturer, køn, religiøsitet og/eller politiske tilhørsforhold indenfor de samme rammer


At føle sig indigneret, sårbar eller stresset
er ofte årsager til uoverensstemmelser og konflikter, mennesker imellem.

Indigneret; når du føler dig uretfærdig behandlet, provokeret eller hvis nogen overskrider dine grænser.

Sårbar; når du opfatter dig som genstand for andres negative opmærksomhed og tager det på dig.

Stresset; når du oplever af dine ressourcer ikke matcher de krav du stiller til dig selv eller de forventninger, du opfatter andre har til dig.

Indignation, sårbarhed og stress er konfliktudløsere og kan, når disse aktiveres resultere i personfarlige og katastrofale episoder. De seneste års tragiske hændelser i psykiatrien fortæller det hele. Selv veluddannede og omsorgsfulde ansatte kan komme til at sige og gøre noget, der får situationen til at eksplodere ud af kontrol og sætte relationer, anseelse og behandlingsperspektiver på spil.

Sigtet med ”Konflikt Kommunikation” er, at forebygge volden gennem en styret kommunikationsmodel, der er funderet på tesen om de fem behov alle mennesker har i mødet med andre.

For de medarbejdere, der har den direkte borgerkontakt og som til tider oplever at være i risikozonen for, at blive udsat for borgerens frustration og vrede, er det vigtigt, at de værktøjer de benytter sig af, kan styre følelserne i en ikke-truende retning.

Udover at være et fremragende redskab til, verbal at aflede og nedtrappe en konflikt, inviterer ”Konflikt Kommunikation” også borgeren til at samarbejde med personalet.

”Konflikt Kommunikation” formidler en effektiv respons på borgerens udadrettede verbale aggressive adfærd, funderet på lige dele videnskabelig forskning og praktisk erfaring og står i skarp modsætning til en mere impulsiv og emotionel reaktion.